Berichtenarchief

Schooljaar 2019 - 2020

Ecologie-excursie met Biotoopstudie

27 september 2019

Op donderdagvoormiddag 26 september was er een excursie met biotoopstudie voor 4 Wetenschappen in en rond het Natuurcentrum Beisbroek te Sint-Andries-Brugge. Met een ervaren natuurgids werd eerst de historiek van het natuurgebied geschetst.

Van een louter economisch houtwingewest werd het kasteeldomein met een gemengd loof- en naaldbos, vanaf halfweg vorige eeuw, omgevormd tot een biodivers bos- en heideareaal. De leerlingen werden uitgedaagd hun waarnemingen met de theorie uit de terreinstudie te toetsen. Stikstofdepositie, successie, symbiose en andere ecologische termen werden met voorbeelden en waarnemingen verklaard. Ook de klimaatverandering met de invloed op fauna en flora in vennen , fragiele boomsoorten en invasieve exoten kwam uitgebreid ter sprake .

De geplande Planet Proof themaweek op school werd dus hier ook effectief opgestart.

De verwerkingsopdracht voor de leerlingen om met de opgedane informatie nu een rapportage met conclusies vast te leggen, is intussen van start gegaan.